Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

BOEKENINDUSTRIE VOF

 

A – ALGEMEEN DEEL

 

1.      Toepasselijkheid

 

1.1    Alle overeenkomsten tussen uitgeverij Boekenindustrie v.o.f., hierna te noemen: Boekenindustrie, hier enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van Boekenindustrie of met wie Boekenindustrie een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (hierna: “de klant”) anderzijds, en alle door Boekenindustrie aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij Boekenindustrie geplaatste bestellingen, worden beheerst door deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: “de algemene voorwaarden”).

 

1.2    Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

 

1.3    Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in artikel 1.4, slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze afwijking, behoudens artikel 1.4, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

 

1.4    Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Boekenindustrie aan de klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

 

1.5    Op bepaalde tussen Boekenindustrie en de klant gesloten overeenkomsten zijn, in aanvulling op de voorwaarden opgenomen in dit Algemeen Deel (A) ook de hieronder in deel B, C en/of D opgenomen bepalingen van toepassing. Indien de delen B, C en/of D van toepassing zijn en de inhoud ervan strijdig is met de bepalingen opgenomen in het Algemeen Deel, prevaleert deel B, C en/of D.

 

2.      Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

 

2.1 De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) door Boekenindustrie geschiedt schriftelijk of doordat Boekenindustrie met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan Boekenindustrie verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Boekenindustrie van deze bestelling.

 

2.2 Boekenindustrie heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is Boekenindustrie gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Boekenindustrie niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

 

2.3    Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Boekenindustrie worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Boekenindustrie uitdrukkelijk worden aanvaard.

 

3.      Uitvoering van overeenkomsten

 

3.1    Door Boekenindustrie opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Boekenindustrie schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

 

3.2    De klant verleent hierbij toestemming aan Boekenindustrie om, indien Boekenindustrie dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

 

3.3    Voor zover een met een klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op de levering van boeken, geldt dat partijen gehouden zijn tot naleving van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur. De klant garandeert jegens Boekenindustrie dat zij genoemde regelgeving zal nakomen en vrijwaart Boekenindustrie van enige vordering van enige partij ter zake.

 

3.4 Voor zover Boekenindustrie, in verband met de uitvoering van overeenkomsten met de klant, overeenkomsten met derden sluit en daarbij gebonden is aan artikel 13.4 van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie inzake meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal, geldt ook in de overeenkomst tussen Boekenindustrie en de klant dat meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

– oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5%

Het meerdere of het mindere geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

 

4.      Betaling en facturering

 

4.1    Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Boekenindustrie aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de klant een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop Boekenindustrie met de uitvoering van een bestelling begint.

 

4.2    Alle prijzen van Boekenindustrie zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door Boekenindustrie geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van Boekenindustrie van invloed zijn, kan Boekenindustrie doorberekenen aan de klant.

 

4.3    Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Boekenindustrie op de klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

 

4.4    Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is Boekenindustrie gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2%. Daarnaast is Boekenindustrie gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien verstande dat het Boekenindustrie vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en met dien verstande dat de door de klant te betalen incassokosten beperkt zijn tot de bedragen genoemd in artikel 2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tussentijds aan de klant toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

 

 

4.5    Boekenindustrie is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

 

4.6    Door Boekenindustrie verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, Boekenindustrie het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

 

4.7    Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere), onverminderd artikel 6.2.

 

4.8.   Boekenindustrie behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

 

5.      Levering en risico

 

5.1    Goederen worden door Boekenindustrie geleverd of door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan Boekenindustrie opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.

 

5.2    De door Boekenindustrie aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen en diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico.

 

5.3    De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door Boekenindustrie aan hem is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Boekenindustrie niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Ook reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van ontvangst hiervan schriftelijk bij Boekenindustrie worden ingediend. Na verloop van de bovengenoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake verwerkt. De termijn genoemd in artikel 7:23 lid 2 BW bedraagt in afwijking van genoemd artikel twee (2) maanden.

 

5.4 Mocht de klant goederen niet of niet tijdig van Boekenindustrie afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Boekenindustrie is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

5.5 Boekenindustrie neemt geen retouren aan indien het geleverde boeken betreft, dit vanwege het risico dat de klant gelezen boeken zou kunnen retourneren.

 

6.      Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

 

6.1    Boekenindustrie behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde goederen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens Boekenindustrie , daaronder mede begrepen de koopsom, rente en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst en alle overige vorderingen van Boekenindustrie bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

 

6.2    Iedere betaling die van de klant wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die vorderingen welke Boekenindustrie op de klant mocht hebben ten aanzien van welke Boekenindustrie in artikel 6.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 4.6.

 

6.3    Voordat het eigendom van de goederen op de klant is overgegaan, is de klant niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de goederen te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op klant is overgegaan, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

 

6.4    Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op de klant is overgegaan, zal de klant Boekenindustrie onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de klant de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van Boekenindustrie

 

6.5    Indien Boekenindustrie jegens de klant een beroep doet op artikel 7:39 BW, zijn de artikelen 7:40 tot en met 7:44 BW niet van toepassing.

 

7.      Intellectuele eigendom

 

7.1    De klant ontvangt met betrekking tot door Boekenindustrie geleverde goederen of diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, ter zake van of met betrekking tot de door Boekenindustrie geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan Boekenindustrie of aan derden van wie Boekenindustrie die rechten in licentie heeft verkregen.

 

7.2 Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 7.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd Boekenindustrie overigens toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding.

 

7.3    Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of (handels)namen van Boekenindustrie of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 

8.      Aansprakelijkheid, verval en overmacht

 

8.1    De aansprakelijkheid van Boekenindustrie is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boekenindustrie wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boekenindustrie komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

 

8.2    Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 8.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boekenindustrie beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 25.000 (vijfentwintig duizend euro).

 

8.3 De klant vrijwaart Boekenindustrie voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen Boekenindustrie en de klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

 

8.4    Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Boekenindustrie, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door Boekenindustrie, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van Boekenindustrie , hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

 

8.5    De in artikel 8.4 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Boekenindustrie

 

8.6 Indien Boekenindustrie door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Boekenindustrie als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

8.7 Onder overmacht van Boekenindustrie wordt verstaan elke van de wil van Boekenindustrie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Boekenindustrie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derde. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

 

9.      Beëindiging van overeenkomsten

 

9.1    Mocht de klant om welke reden dan ook besluiten een lopende met Boekenindustrie voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging te geschieden door schriftelijke opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) kalendermaanden. Gedurende de opzegtermijn dient de klant Boekenindustrie in staat te stellen een omzet te verwezenlijken gelijk aan het bedrag dat in de zes (6) maanden direct voorafgaand aan de opzegging door Boekenindustrie aan de klant is gefactureerd of, indien de overeenkomst korter heeft geduurd dan zes (6) maanden, een vergoeding gelijk aan zes (6) maal het gemiddelde door Boekenindustrie aan de klant per maand gefactureerde bedrag gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door de klant tussentijds niet worden beëindigd.

 

9.2    Boekenindustrie is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van Boekenindustrie

 

9.3    Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met Boekenindustrie voortvloeit (waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten bedoeld in artikel 9.1), dan is de klant in verzuim en is Boekenindustrie gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

A.     de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

B.     de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

onverminderd de andere rechten van Boekenindustrie en zonder dat Boekenindustrie tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

9.4    Indien Boekenindustrie gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.3, is Boekenindustrie bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

 

9.5    In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de klant of indien de klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de klant verplicht Boekenindustrie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van Boekenindustrie op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de klant zijn ontbonden, tenzij Boekenindustrie de klant mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval Boekenindustrie zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd de andere rechten en zonder dat Boekenindustrie tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

9.6    In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en Boekenindustrie eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

 

10. Slotbepalingen

 

10.1 Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

 

10.2 Het is Boekenindustrie toegestaan de in enige overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu vooralsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met Boekenindustrie niet dan na schriftelijke toestemming van Boekenindustrie aan derden overdragen.

 

10.3 De gehele rechtsrelatie tussen Boekenindustrie en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, alle door Boekenindustrie gesloten overeenkomsten en alle bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

10.4 Alle geschillen tussen Boekenindustrie en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

B – ABONNEMENTEN

 

11. Algemeen

 

11.1 Dit onderdeel B is naast onderdeel A (en indien van toepassing, naast onderdeel C) van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en Boekenindustrie voor zover die betrekking heeft op abonnementen op tijdschriften die worden uitgegeven door Boekenindustrie en/of op abonnementen op diensten die worden aangeboden door Boekenindustrie

 

11.2 Boekenindustrie is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van tijdschrifttitels te staken en/of het abonnement te beëindigen. Zij is jegens de klant in dat geval niet tot meer gehouden dan restitutie van het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld.

 

11.3 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op het betreffende tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Boekenindustrie het recht het welkomstcadeau c.q. de korting terug te vorderen.

 

12.    Duur en opzegging van het abonnement

 

12.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 12.2 en 12.3 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per maand verschijnt, zal de klant een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. In dat geval geldt ook voor Boekenindustrie een opzegtermijn van drie maanden. Indien een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 

12.2 Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 

12.3 Opzegging van een abonnement door de klant dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

 

13.    Betaling, prijswijziging en adreswijziging

 

13.1 Bij niet tijdige betaling door de klant, al of niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Boekenindustrie gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen.

 

13.2 Boekenindustrie behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende abonnement, heeft de klant het recht het abonnement schriftelijk of per e-mail te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 

13.3 Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

 

13.4 Boekenindustrie betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in om het ertoe te leiden dat tijdschriften juist en tijdig worden bezorgd, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

 

13.5 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan Boekenindustrie door te geven, bij gebreke waarvan Boekenindustrie niet aansprakelijk is voor het niet (tijdig) bezorgen van tijdschriften en de klant ter zake jegens Boekenindustrie geen recht op restitutie heeft.

 

14. Privacy

 

14.1 Boekenindustrie is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Boekenindustrie en de klant, een administratie bij te houden van alle klanten en om haar klanten aanbiedingen te kunnen doen.

 

14.2 Boekenindustrie heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

 

14.3 De klant gaat akkoord dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14.1.

 

C – Webshops en Digitale producten

 

15.1 Algemeen

Dit onderdeel C is naast onderdeel A en D (en indien van toepassing, naast onderdeel B) van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en Boekenindustrie voor zover die betrekking heeft op een overeenkomst waarbij in het kader van een door Boekenindustrie via een door haar geëxploiteerde webshop boeken, abonnementen of andere (Digitale) producten en/of diensten worden verkocht en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand en de overeenkomst tot stand komt tussen Boekenindustrie enerzijds en een consument anderzijds (hierna: de “Webshopovereenkomst”).

 

15.2 Indien levering van een in een webshop besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Boekenindustrie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

 

16.    Bedenktijd en herroeping

 

16.1 Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met Boekenindustrie ten aanzien van een product kan de klant de Webshopovereenkomst gedurende 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door de klant of: (1.) indien de klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen; (2.) indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; (3.) voor een Webshopovereenkomst betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

 

16.2 Tijdens de bedenktijd bedoeld in artikel 16.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Boekenindustrie retourneren, conform de door Boekenindustrie verstrekte instructies.

 

16.3 Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met Boekenindustrie ten aanzien van een dienst kan de klant de Webshopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 7 dagen te rekenen vanaf de dag van het tot stand komen van de Webshopovereenkomst, met uitzondering van diensten:

a. die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreffen, indien Boekenindustrie zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waaronder in ieder geval begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot door Boekenindustrie te organiseren festivals; b. betreffende weddenschappen of loterijen; c. waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat deze termijn is verstreken, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot (online) cursussen alsmede de ten behoeve van die cursussen aan te schaffen cursusmaterialen.

 

16.4 Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16, zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

 

16.5 Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16 geldt niet voor de levering van kranten, boeken en tijdschriften en voorts niet voor producten: a. die door Boekenindustrie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Boekenindustrie geen invloed heeft; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken. h. voor E-books, apps of andere digitale producten zoals bedoeld in artikel 17.

 

17.    Digitale producten

 

17.1 De (intellectuele eigendoms)rechten op door Boekenindustrie aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan Boekenindustrie. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

 

17.2 Het is Boekenindustrie toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien Boekenindustrie door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

17.3 Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 17.1 beschreven licentie te buiten gaan.

 

17.4 Het is Boekenindustrie toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

 

17.5 Indien de klant met toestemming van Boekenindustrie Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 17 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door Boekenindustrie zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan Boekenindustrie bewijzen.

 

D – Gepersonaliseerde producten

 

18.1 Dit onderdeel D is naast onderdeel A en C van toepassing op diensten aangeboden door Boekenindustrie die eruit bestaan dat de klant eigen boeken, tijdschriften, andere werken en/of producten kan maken die onder meer worden samengesteld uit eigen, door de klant zelf te uploaden content alsmede content uit titels van Boekenindustrie (bestaande uit onder meer maar niet beperkt tot tekst en/of illustraties) (hierna: “Gepersonaliseerde producten”).

 

18.2 Indien de klant van deze diensten ten aanzien van Gepersonaliseerde producten gebruik maakt, is Boekenindustrie op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud en/of de vorm van de) Gepersonaliseerde producten. Boekenindustrie neemt in beginsel geen kennis van de inhoud en/of de vorm van Gepersonaliseerde producten en de verantwoordelijkheid voor Gepersonaliseerde producten ligt in alle opzichten volledig bij de klant. De klant garandeert jegens Boekenindustrie dat het Gepersonaliseerde product op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van enige derde, dat het Gepersonaliseerde product niet aanstootgevend, kwetsend en/of onrechtmatig is en vrijwaart Boekenindustrie van alle vorderingen van derden ter zake. Als Boekenindustrie om wat voor reden dan ook bekend raakt met (de inhoud en/of de vorm van) Gepersonaliseerde producten en naar de mening van Boekenindustrie sprake is van een inhoud of vorm van het Gepersonaliseerde product die in strijd is met de in de vorige volzin genoemde eisen, is Boekenindustrie gerechtigd zonder nadere aankondiging technische en juridische maatregelen te nemen die het (verder) samenstellen, gebruiken en/of openbaar maken van het Gepersonaliseerde product onmogelijk maken, zonder dat Boekenindustrie gehouden is tot betaling van enige(schade)vergoeding.

 

18.3 Ter zake de content van Boekenindustrie die door de klant wordt gebruikt voor het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare licentie die is beperkt tot eigen gebruik door de klant van die content. De licentie zal beperkt zijn tot persoonlijk gebruik van de content in verband met het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product. De klant is op geen enkele wijze gerechtigd een Gepersonaliseerd product geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verhuren of anderszins commercieel te exploiteren en/of openbaar te maken. Boekenindustrie behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Gepersonaliseerde producten.

 

18.4 Boekenindustrie streeft naar een zo goed mogelijke weergave van zowel de content die door de klant zelf is geüpload/aangeleverd als van de content uit titels van Boekenindustrie in het Gepersonaliseerde product, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De klant moet rekening houden met de mogelijkheid van beperkte druk- en kleurafwijkingen. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door de klant aangeleverde content (waaronder ook maar niet beperkt tot de kwaliteit van bronbestanden van digitale foto’s) en voor uit de door de klant geüploade/aangeleverde content voortvloeiende imperfecties (waaronder kleurzwemen e.d.)

 

18.5 Boekenindustrie kan niet instaan voor de kwaliteit van het Gepersonaliseerde product indien het Gepersonaliseerde product niet normaal wordt gebruikt.